مدرسه آنلاین پیشرو در کیفیت و آموزش
درباره ما
عناوينی چون دهکده جهانی، اينترنت، رسانه های جديد، انتشارات اطلاعات مفيد و غيره مباحثی هستند که به سرعت برای جوامع بشری ملموس تر شده و لزوم بکارگيری آنها در جهت رفاه و آسايش انسانها بيش از پيش آشکار می گردد. فن آوری اطلاعات مجموعه ای از ابزارها و روشهاست که اطلاعات را در اشکال مختلف جمع آوری و پردازش کرده و به نحو قابل استفاده ای بازيابی می نمايد، بديهی است که با ورود به عصر ارتباطات نهاد آموزش هر کشور از جمله نخستين نهادهايی است که بايد با ورود به اين عرصه، آينده سازان کشور را برای دنيای جديد آماده سازد. در کشور ما به ضرورت استفاده از فاوا حداقل از نظر فلسفه و راهبرد پرداخته شده و در گامهای اوليه به موضوع تاثير فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی نيز توجه شده است اما هنوز در بخش عملياتی دچار کاستی های فراوان هستيم از اينرو شرکت بسترسازان هزاره با رويکردی تحول گرا توانسته است با توليد پرتال مدرسه آنلاين در ابعاد ملی به نيازهای اطلاعاتی و ارتباطی در اين بخش پاسخ داده و می کوشد تا با استفاده از ICT در اين طرح باعث تحولات اساسی در ده حوزه مرتبط گردد:

1- تسهيل در انتشاراطلاعات توسط مدارس
2- تغيير در کاربری ارتباط اولياء با مدرسه از دريافت اطلاعات به پی جويی راه حلها
3- تغيير در نوع اطلاعات دريافت شده توسط اولياء از اطلاعات خام ( نمره - غيبت) به اطلاعات پردازش شده مثل منحنی ها و چارتهای مقايسه ای و اطلاعات تحليلی و مشاوره ای
4- تغيير در رسانه های ارتباطی از کاغذ و تلفن به اينترنت و SMS
5- تغيير در دفعات ارتباط ما بين اولياء و مدرسه از هر ماه به هر روز
6- تغيير در مشارکت اولياء در فرآيند تحصيلی فرزندان از مشارکت محدود بر جلسات اولياء و مربيان به تعامل همه جانبه با همه مسئولين و مدرسين
7- تغيير در توانايی حرفه ای افراد شاغل در مدارس در بکارگيری امکانات ICT
8- تغيير در توانايی حرفه ای دانش آموزان در بکارگيری امکانات ICT
9- تغيير در بصيرت دانش آموزان در نحوه استفاده از اينترنت
10- تغيير در ماهيت ارتباط سه جانبه مدرسه - اولياء و دانش آموز در حفظ و ارتقاء پيشرفت آموزشی و پرورشی

© Copyright 2006 - 2017 MadresehOnline.ir. All rights reserved. | info@madresehonline.ir